สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ : Parallel and distributed computing and systems, cloud computing, assistive technology
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112
pichaya@coe.psu.ac.th 
ช่วงปีที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2533 - 2562
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอน วิจัย บริการวิชาการ
ประเภทของความสัมพันธ์
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยร่วมกัน
| - |